wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

rekrutacja

Uwaga: Rekrutacja do projektu „BiznesUP – Rewitalizacja Łodzi” została już zakończona! Nie przyjmujemy już formularzy rekrutacyjnych.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane były w okresie 4.09-9.10.2020 roku.

 


 

LISTY RANKINGOWE:

LISTA RANKINGOWA PO ODWOŁANIACH

Lista została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 18.11.2020 roku. W ramach listy zawarto odwołania, które wpłynęły w tym dniu.

W pliku zawarto jednocześnie listę rankingową (zielone pola - osoby oznaczone Lp. od 1 do 40) oraz listę rezerwową (białe pola, osoby powyżej 41. numeru w ramach Lp.). Na czerwono zaznaczono rezygnacje oraz jeden błąd związany z podwójnym nadaniem numeru.

W przypadku dalszych odwołań, zapraszane będą kolejne osoby z listy rezerwowych.

 

 -----

POPRZEDNIE LISTY RANKINGOWE:

LISTA RANKINGOWA I LISTA REZERWOWA PO OCENIE FORMALNEJ, MERYTORYCZNEJ I BADANIU PREDYSPOZYCJI PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO  (listy przed odwołaniami)

 

 

Zgodnie z §10 regulaminu rekrutacji publikujemy listy wstępne (przed odwołaniami) – po wszystkich dotychczasowych etapach rekrutacji.

 

W jednym pliku zawarto listy rankingowe oraz listy rezerwowe. Szczegółowe wyjaśnienie poniżej.

Łącznie 30 osób zostało już rekomendowanych przez realizatora projektu, jako osoby zakwalifikowane do projektu – por. §10 ust. 4 regulaminu (odstąpiono od podziału na płeć, co dopuszczał zapis w §12 ust. 2. regulaminu).

Przypominamy, że ostateczną akceptację list (po odwołaniach) dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (na podstawie naszych rekomendacji). Osoby rekomendowane zaznaczono kolorem zielonym.

Na listach rezerwowych znajdują się natomiast osoby, które mogą zostać uczestnikami projektu. Do projektu, po procedurze odwoławczej, zakwalifikuje się jeszcze 10 osób, które będą na najwyższych miejscach (po zakończeniu procedury odwoławczej). Zostało to obecnie zaznaczone kolorem żółtym. Obecnie to miejsca tzw. „wakatowe”. Kolejność osób na miejscach wakatowych (żółtym) oraz białych (pozostała lista rezerwowa) może ulec jeszcze zmianie – po wspomnianej procedurze odwoławczej (prosimy o tym pamiętać).

Pozycja na liście rezerwowej będzie również istotna, w przypadku rezygnacji bądź skreślenia jakiejkolwiek osoby zakwalifikowanej do projektu.

Na czerwono zaznaczono rezygnację oraz omyłkowo nadany numer (jedna osoba omyłkowo dostała nadane dwa numery - 10 i 21 - zostaje pierwszy nadany numer, czyli 10).

W przypadku tej samej punktacji (łącznej), decydowały następnie: punktacja z oceny merytorycznej formularza, a jeśli to nie przyniosło rozwiązania: data złożenia formularza;  patrz: §10 ust. 5 regulaminu rekrutacji. Zostało to uwzględnione w tabeli.

W przypadku dalszych rezygnacji kogokolwiek z udziału w projekcie, prosimy o kontakt.

Sposób odwołania został szczegółowo opisany poniżej. Odwołania nie są obowiązkowe. W przypadku, gdy dany Kandydat z listy rezerwowej nie odwoła się, zostanie ocena pierwotnie uzyskana. Odwołanie może również zostać odrzucone, jeśli jest niezasadne.

Wszystkim rekomendowanym do udziału w projekcie gratulujemy!

 

ODWOŁANIA

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, kandydatowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania od wybranego etapu rekrutacji (§10 ust. 7 regulaminu rekrutacji).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane (§10 ust. 9), należy wskazać z jaką oceną Kandydat się nie zgadza – odwołanie przysługuje tylko od jednego z etapów rekrutacji. Oceny wraz z uzasadnieniem wydawane zostaną mailowo osobom na liście rezerwowej na mailowy wniosek osoby, chcącej uzyskać kartę ocen.

Dlatego, aby się odwołać, najpierw zawnioskuj o swoją ocenę – wysyłając nam maila z prośbą o przesłanie karty oceny (mail na biuro@biznesup.pl – sugerujemy jak najszybciej wnioskować o swoje oceny; będziemy je wysyłać sukcesywnie).

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie zostanie dobrze uzasadnione (§10 ust. 10).

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innych członków Komisji (§10 ust. 13). Obowiązuje zasada, że ocena wyższa jest wiążąca (§10 ust. 15 i ust. 16).

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny merytorycznej będzie złożony uprzednio formularz rekrutacyjny; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę (§10 ust. 14). W przypadku odwołań od rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym, nowe rozmowy zostaną przeprowadzone z innym doradcą zawodowym.

Na złożenie odwołania Kandydat ma 3 dni roboczych od opublikowania list (§10 ust. 8). Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest środa, 04.11.2020, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest piątek, 06.11.2020, do godziny 15:59. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę, a w razie odrzucenia odwołania, pozwoli Kandydatowi na poprawę odwołania i ponowne jego zgłoszenie (jeśli będzie to możliwe i zasadne).

Preferowany sposób składania odwołań do droga mailową – odwołanie powinno być wysłane na adres e-mailowy biura projektu (biuro@biznesup.pl).

Na pisemny (mailowy) wniosek Kandydatów będziemy wysyłać karty ocen. Należy w pierwszej kolejności poprosić o kartę ocen, a potem czekać na jej przesłanie. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Najlepiej w odwołaniu zacytować opinię eksperta i wskazać, dlaczego może być wadliwa; dlaczego Kandydat się z nią nie zgadza. Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Odwołanie powinno być wedle następującego wzoru (treść należy wysłać bezpośrednio w mailu), a tytuł maila powinien brzmieć:

 

ODWOŁANIE OD OCENY


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu rekrutacji, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie rekrutacji na etapie (zostawić tylko jeden z poniższych podpunktów):

  1. oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych,
  2. rozmowy z doradcą zawodowym.

i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny we wskazanym etapie rekrutacji z innym/innymi członkami Komisji Rekrutacyjnej.

UZASADNIENIE

 

W tym miejscu prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą kandydat się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd. Prosimy o cytowanie fragmentów, z którymi nie zgadza się Kandydat wraz z umotywowaniem dlaczego. Prosimy nie dopisywać nowych argumentów, nowych faktów, bo nie będą brane pod uwagę. 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Kandydata

 

 

 


 

 

 

Informacje dot. złożenia formularza (obecnie nieaktualne): 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza – zobacz sekcję "Dokumenty" na naszej stronie. Tam też jest formularz rekrutacyjny do pobrania.

Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 8 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp. odpowiednimi dokumentami. 

Karty ocen są poglądowe, prosimy ich nie drukować i nie składać. Są do wglądu - również w zakładce "Dokumenty".

 


 

Wyciąg z regulaminu dotyczący kryteriów formalnych

Formularz rekrutacyjny:

a)    musi mieć ponumerowane strony,

b)    musi być złożony w oryginale. Przez oryginał formularza rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,

c)    niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza.  Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści,

d)    musi być wypełniony w języku polskim: zalecany sposób to komputerowo czcionką (preferowane czcionki to Times New Roman lub Arial) o rozmiarze nie mniejszym niż 10. W przypadku przesłania skanu wypełnionego odręcznie (niepolecane rozwiązanie) musi być wypełniony czytelnie,

e)    liczba stron nie może przekraczać 8. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 8 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo); możliwe jest natomiast umieszczanie w treści formularza grafik, wykresów, zdjęć, diagramów itp.

f)     podpisy, w tym parafki na każdej stronie, zostaną złożone w kolejnych etapach rekrutacji, jeśli kandydat do nich przystąpi; możliwe jest również przesłanie skanu wydrukowanego formularza z własnoręcznym podpisem.

 


 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo. Prosimy więc o wypełnianie formularzy na komputerze (wersja edytowalna w .docx – program Word lub podobne edytory tekstowe) i wysyłanie ich zapisanych w pliku komputerowym (najlepiej w .pdf).

Bardzo prosimy o zapoznanie się opisami do poleceń (tekst kursywą) i dostosowywanie własnego opisu do wszystkich punktów, wymienionych w tym poleceniu.

Brak odpowiedzi na poszczególne podpytania może skutkować odjęciem punktów! Możecie Państwo stworzyć podpunkty do swojego formularza wg listy poniżej i odpowiadać w myśl tych podpunktów. Zależy nam na wysoko jakościowych aplikacjach do projektu.

To jedynie sugerowana lista podpunktów, oczywiście możecie Państwo je zmodyfikować i/lub dodać coś. Nie sugerujemy usuwać niczego z listy poniżej.

Kryterium 1:

Opis planowanej działalności gospodarczej, 

Opis branży, 

Konkurencja globalna (ogólna, zbiorcza, dotycząca danego podmiotu),

Opis potencjalnych konkurentów,

Realność pomysłu i szanse powodzenia.

Planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności (z oszacowanymi kwotami zakupu),

Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego**,

Wkład własny finansowy,

Wkład własny rzeczowy,

Dotychczasowe przygotowanie do inwestycji (wykonane do tej pory działania związane z planowanym startem przedsięwzięcia).

 

Kryterium 2:

Posiadane wykształcenie (+lata, nazwy szkół),

Posiadane doświadczenie zawodowe (+lata, nazwy pracodawców),

Ukończone kursy i szkolenia (+ lata, liczba godzin szkolenia/kursu, podmiot szkolący, uzyskane kwalifikacje itp.),

Posiadane umiejętności.

 

Kryterium 3: 

Wskaż, czy proponowane usługi/produkty dedykowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

Wskaż, czy zapewnisz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Opisz w jaki sposób to zrobisz.

 

Kryterium 4:

Wskaż wszystkie związki z branżą kreatywną, nawet jeśli pomysł biznesowy nie jest ściśle związany z tą branżą.

 

** Koniecznie zapoznaj się z definicją kosztów bieżącego funkcjonowania firmy, która może być przydatna do opisania kosztów w ramach części „Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego”. Prosimy rozważyć takie kategorie kosztów jak: składki ZUS, czynsz lokalu/biura/magazynu itp, wydatki związane z transportem (paliwo, bilety itp), wydatki związane z komunikacją z klientami/kontrahentami (abonament telefoniczny, internetowy itp), koszty reklamy/promocji/marketingu, koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zużywających się, koszty towarów, półproduktów i materiałów, koszty związane z mediami (woda, prąd, gaz itp), koszty księgowe, koszty związane z przesyłkami (kurier, poczta itp), koszty związane z bankowością, koszty związane z ubezpieczeniem mienia firmy oraz OC działalności.

Koszty w ramach wsparcia pomostowego powinny być w kwotach netto i sumować się do 2250 zł miesięcznie lub 27000 zł rocznie.

Natomiast wydatki w ramach wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji) winny sumować się do 23050 zł. Nie określamy przy tym czy to kwoty netto, czy brutto, gdyż jest to w gestii Uczestnika projektu i zależy od wielu czynników, w tym księgowych, które są poza obszarem merytorycznym biura projektu. Środki w ramach dotacji należy przeznaczyć na najważniejsze wydatki, niezbędne do startu danej działalności.

Obie listy mają charakter wstępny i nie są na tym etapie wiążące.

 

 ZOBACZ WZORCOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ (przykładowy): formularz przykładowy


 

W rekrutacji do projektu mogą brać jedynie mieszkańcy obszaru rewitalizacji m. Łodzi (lub osoby przeniesione z tego obszaru wskutek działań rewitalizacyjnych, co będzie sprawdzane przy udziale wykazów Urzędu Miasta Łodzi). Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie: www.rewitalizacja.uml.lodz.pl

Pobierz również dokładny spis adresów obszaru rewitalizowanego Łodzi (pamiętaj, że adres podany w formularzu musi być zgodny z jednym z adresów z poniższego pliku): "Spis ulic - obszar rewitalizowany Łodzi" (kliknij aby pobrać plik xls).

 


 

Po etapie rekrutacji wyłonimy 40 Uczestników Projektu. Po odbyciu szkoleń i doradztwa, Uczestnicy złożą biznesplany. W wyniku ich oceny, zostaną wyselekcjonowane 32 najlepsze osoby – te osoby zostaną objęte wsparciem finansowym. 

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji zapraszamy do kontaktu.