wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

rekrutacja

Uwaga: Rekrutacja do projektu „BiznesUP – Rewitalizacja Łodzi” została już zakończona! Rozpoczęła się w dniu 4 września 2020 roku, trwała do 9 października 2020 roku. Nie przyjmujemy już formularzy rekrutacyjnych.

 


 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane były w okresie 4.09-9.10.2020 roku elektronicznie (poprzez przesłanie pliku z formularzem na adres biura projektu: biuro@biznesup.pl).

Przyjmowane były do dnia 09.10.2020 roku - włącznie, do godziny 23:59, kiedy wpłynęło ponad 60 formularzy.

Uwaga! Czasami nasz wiadomości mailowe wpadały do folderu "SPAM". Prosimy sprawdzać powyższy folder, jeśli została nam wysłana wiadomość (chociażby z formularzem rekrutacyjnym).

 

O kolejnych etapach rekrutacji powiadomimy osoby, które przeszły ocenę formalną merytoryczną. Trwa właśnie ocena merytoryczna. 

 


 

 

Informacje dot. złożenia formularza (obecnie nieaktualne): 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza – zobacz sekcję "Dokumenty" na naszej stronie. Tam też jest formularz rekrutacyjny do pobrania.

Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 8 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp. odpowiednimi dokumentami. 

Karty ocen są poglądowe, prosimy ich nie drukować i nie składać. Są do wglądu - również w zakładce "Dokumenty".

 


 

Wyciąg z regulaminu dotyczący kryteriów formalnych

Formularz rekrutacyjny:

a)    musi mieć ponumerowane strony,

b)    musi być złożony w oryginale. Przez oryginał formularza rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,

c)    niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza.  Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści,

d)    musi być wypełniony w języku polskim: zalecany sposób to komputerowo czcionką (preferowane czcionki to Times New Roman lub Arial) o rozmiarze nie mniejszym niż 10. W przypadku przesłania skanu wypełnionego odręcznie (niepolecane rozwiązanie) musi być wypełniony czytelnie,

e)    liczba stron nie może przekraczać 8. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 8 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo); możliwe jest natomiast umieszczanie w treści formularza grafik, wykresów, zdjęć, diagramów itp.

f)     podpisy, w tym parafki na każdej stronie, zostaną złożone w kolejnych etapach rekrutacji, jeśli kandydat do nich przystąpi; możliwe jest również przesłanie skanu wydrukowanego formularza z własnoręcznym podpisem.

 


 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo. Prosimy więc o wypełnianie formularzy na komputerze (wersja edytowalna w .docx – program Word lub podobne edytory tekstowe) i wysyłanie ich zapisanych w pliku komputerowym (najlepiej w .pdf).

Bardzo prosimy o zapoznanie się opisami do poleceń (tekst kursywą) i dostosowywanie własnego opisu do wszystkich punktów, wymienionych w tym poleceniu.

Brak odpowiedzi na poszczególne podpytania może skutkować odjęciem punktów! Możecie Państwo stworzyć podpunkty do swojego formularza wg listy poniżej i odpowiadać w myśl tych podpunktów. Zależy nam na wysoko jakościowych aplikacjach do projektu.

To jedynie sugerowana lista podpunktów, oczywiście możecie Państwo je zmodyfikować i/lub dodać coś. Nie sugerujemy usuwać niczego z listy poniżej.

Kryterium 1:

Opis planowanej działalności gospodarczej, 

Opis branży, 

Konkurencja globalna (ogólna, zbiorcza, dotycząca danego podmiotu),

Opis potencjalnych konkurentów,

Realność pomysłu i szanse powodzenia.

Planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności (z oszacowanymi kwotami zakupu),

Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego**,

Wkład własny finansowy,

Wkład własny rzeczowy,

Dotychczasowe przygotowanie do inwestycji (wykonane do tej pory działania związane z planowanym startem przedsięwzięcia).

 

Kryterium 2:

Posiadane wykształcenie (+lata, nazwy szkół),

Posiadane doświadczenie zawodowe (+lata, nazwy pracodawców),

Ukończone kursy i szkolenia (+ lata, liczba godzin szkolenia/kursu, podmiot szkolący, uzyskane kwalifikacje itp.),

Posiadane umiejętności.

 

Kryterium 3: 

Wskaż, czy proponowane usługi/produkty dedykowane są dla osób z niepełnosprawnościami.

Wskaż, czy zapewnisz zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Opisz w jaki sposób to zrobisz.

 

Kryterium 4:

Wskaż wszystkie związki z branżą kreatywną, nawet jeśli pomysł biznesowy nie jest ściśle związany z tą branżą.

 

** Koniecznie zapoznaj się z definicją kosztów bieżącego funkcjonowania firmy, która może być przydatna do opisania kosztów w ramach części „Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego”. Prosimy rozważyć takie kategorie kosztów jak: składki ZUS, czynsz lokalu/biura/magazynu itp, wydatki związane z transportem (paliwo, bilety itp), wydatki związane z komunikacją z klientami/kontrahentami (abonament telefoniczny, internetowy itp), koszty reklamy/promocji/marketingu, koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zużywających się, koszty towarów, półproduktów i materiałów, koszty związane z mediami (woda, prąd, gaz itp), koszty księgowe, koszty związane z przesyłkami (kurier, poczta itp), koszty związane z bankowością, koszty związane z ubezpieczeniem mienia firmy oraz OC działalności.

Koszty w ramach wsparcia pomostowego powinny być w kwotach netto i sumować się do 2250 zł miesięcznie lub 27000 zł rocznie.

Natomiast wydatki w ramach wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji) winny sumować się do 23050 zł. Nie określamy przy tym czy to kwoty netto, czy brutto, gdyż jest to w gestii Uczestnika projektu i zależy od wielu czynników, w tym księgowych, które są poza obszarem merytorycznym biura projektu. Środki w ramach dotacji należy przeznaczyć na najważniejsze wydatki, niezbędne do startu danej działalności.

Obie listy mają charakter wstępny i nie są na tym etapie wiążące.

 

 ZOBACZ WZORCOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ (przykładowy): formularz przykładowy


 

W rekrutacji do projektu mogą brać jedynie mieszkańcy obszaru rewitalizacji m. Łodzi (lub osoby przeniesione z tego obszaru wskutek działań rewitalizacyjnych, co będzie sprawdzane przy udziale wykazów Urzędu Miasta Łodzi). Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie: www.rewitalizacja.uml.lodz.pl

Pobierz również dokładny spis adresów obszaru rewitalizowanego Łodzi (pamiętaj, że adres podany w formularzu musi być zgodny z jednym z adresów z poniższego pliku): "Spis ulic - obszar rewitalizowany Łodzi" (kliknij aby pobrać plik xls).

 


 

Po etapie rekrutacji wyłonimy 40 Uczestników Projektu. Po odbyciu szkoleń i doradztwa, Uczestnicy złożą biznesplany. W wyniku ich oceny, zostaną wyselekcjonowane 32 najlepsze osoby – te osoby zostaną objęte wsparciem finansowym. 

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji zapraszamy do kontaktu.