wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

pytania i odpowiedzi

Jak jest różnica między osobą bezrobotną a osobą bierną zawodowo?

Osoby bezrobotne to:

 • osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych kryteriów).
 • Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.
 • Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
 • Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.

Osoby bierne zawodowo to:

 • osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
 • Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych.
 • Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące.
 • Studenci studiów niestacjonarnych mogą być uznawani jako osoby bierne zawodowo, jeśli nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne i nie pracują.
 • Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani jako osoby bierne zawodowo, jeżeli zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.
 • Doktorantów można uwzględniać jako biernych zawodowo pod warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą.
 • Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
 • Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym, które jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby pracujące.
 • Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
 • Osoba zarejestrowana w KRUS jako „domownik” nie może być traktowana jako bierna zawodowo.

Rozróżnienia pomiędzy statusem osoby bezrobotnej a biernej zawodowo należy dokonać na podstawie dokumentów (np. fakt potwierdzenia rejestracji w urzędzie pracy) jak i postawy potencjalnego uczestnika projektu tj. identyfikując stopień oddalenia danej osoby od rynku pracy, jej gotowość do podjęcia pracy i zaangażowanie w poszukiwanie zatrudnienia kwalifikujemy osobę do danej kategorii. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Mogą to być osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ) lub niezarejestrowane, lecz spełniające powyższe przesłanki.

Opracowano na podstawie: www.rpo.lodzkie.pl/images/2018/58-zmiany-definicji/os8.pdf?fbclid=IwAR16ho1FYz6tMYW6dnsDyXwWsXoapvyZuH6m3mllh0cRpmaz24kAVS_TwoM

Jakie wsparcie można uzyskać w projekcie?

Projekt „BiznesUp! – Rewitalizacja Łodzi” to projekt dotacyjny, w którym można otrzymać wsparcie finansowe:

 • dotację jednorazową (w kwocie 23 050,00 zł),
 • wsparcie pomostowe (12 x 2 250 zł = 27 000 zł).

Łącznie można uzyskać zatem 50 050,00 zł – ale to nie wszystko! W projekcie oferowany jest również blok szkoleniowo-doradczy, stypendia szkoleniowe, obiady, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi bądź osobami zależnymi, materiały szkoleniowo-dydaktyczne, a także kontakty biznesowe.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc) lub które zostały przeniesione z obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie: www.rewitalizacja.uml.lodz.pl.

Pod tym linkiem jest natomiast spis ulic – adresów obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi: "Spis ulic - obszar rewitalizowany Łodzi" (kliknij aby pobrać plik xls).

Grupę docelową stanowić będzie 40 osób po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

Uwaga! Projekt zakłada również przyjęcie do liczby maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników projektu mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają warunek długotrwałej bezrobotności, niepełnosprawności i niskich kwalifikacji. Liczba ta zależna jest od proporcji przyjętych osób biernych/bezrobotnych i zależy od tej drugiej wartości – może wynosić więc od około 4 do 6 osób.

Czyli:

 • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
 • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!
 • jeśli jesteś zaś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz ukończone 30 lat oraz mieszkasz na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, ale nie spełniasz innych warunków opisanych w akapicie powyżej – nie przejmuj się i również złóż formularz. Mamy kilkanaście miejsc zarezerwowanych dla takich osób (do maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników w projekcie).

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie macierzyńskim lub bezpłatnym urlopie rodzicielskim, a także kobiety będące na urlopie wychowawczym (nawet w trakcie trwającego jeszcze stosunku pracy). Jeśli nie wiesz, czy spełniasz kryteria kwalifikowalności, to napisz do nas, sprawdzimy to wspólnie!

Jak wygląda rekrutacja do projektu?

Nabór do projektu rozpocznie się w sierpniu 2020 roku. Na podstronie "Rekrutacja" znajdziesz regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument, zanim złożyć formularz rekrutacyjny. Musisz wiedzieć wszystko o kwalifikowalności, by nie zrobić błędu i nie złożyć fałszywego oświadczenia (za co grozi nawet kara pozbawienia wolności).

Wskazówka: Aby nic nie pominąć, zapisz się na nasz newsletter: www.biznesup.lodzdesign.com/pl/newsletter

Gdzie znajduje się formularz rekrutacyjny i pozostałe niezbędne dokumenty?

Dokumenty związane z rekrutacją, w tym regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny, regulamin przyznawania wsparcia i pozostałe niezbędne załączniki znajdziesz na tej stronie w sekcji "Dokumenty".