wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

o projekcie

„BiznesUp! – Rewitalizacja Łodzi” – nr projektu RPLD.08.03.04-10- 0005/19.

Zobacz listę z wynikami konkursu, w którym nasz projekt, zajął wysokie miejsce: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl 


Co oferujemy?

Projekt „BiznesUp! – Rewitalizacja Łodzi” to projekt dotacyjny, w którym można otrzymać wsparcie finansowe:

  • dotację jednorazową (w kwocie 23 050,00 zł),
  • wsparcie pomostowe (12 x 2 250 zł = 27 000 zł).

Łącznie można uzyskać zatem 50 050,00 zł – ale to nie wszystko! W projekcie oferowany jest również blok szkoleniowo-doradczy, stypendia szkoleniowe, obiady, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi bądź osobami zależnymi, materiały szkoleniowo-dydaktyczne, a także kontakty biznesowe.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc) lub które zostały przeniesione z obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie: www.rewitalizacja.uml.lodz.pl.

Pod tym linkiem jest natomiast spis ulic – adresów obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi: "Spis ulic - obszar rewitalizowany Łodzi" (kliknij aby pobrać plik xls).

Grupę docelową stanowić będzie 40 osób po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

Uwaga! Projekt zakłada również przyjęcie do liczby maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników projektu mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają warunek długotrwałej bezrobotności, niepełnosprawności i niskich kwalifikacji. Liczba ta zależna jest od proporcji przyjętych osób biernych/bezrobotnych i zależy od tej drugiej wartości – może wynosić więc od około 4 do 6 osób.

Czyli:

  • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
  • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!
  • jeśli jesteś zaś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz ukończone 30 lat oraz mieszkasz na terenie obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, ale nie spełniasz innych warunków opisanych w akapicie powyżej – nie przejmuj się i również złóż formularz. Mamy kilkanaście miejsc zarezerwowanych dla takich osób (do maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników w projekcie).

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie macierzyńskim lub bezpłatnym urlopie rodzicielskim, a także kobiety będące na urlopie wychowawczym (nawet w trakcie trwającego jeszcze stosunku pracy). Jeśli nie wiesz, czy spełniasz kryteria kwalifikowalności, to napisz do nas, sprawdzimy to wspólnie!

Wskazówka: Jeśli zastanawiasz się jaka jest różnica między osobą bierną zawodowo, a osobą bezrobotną to zapoznaj się z sekcją "Pytania i odpowiedzi", którą umieściliśmy tutaj: www.biznesup.lodzdesign.com/pl/najczestsze-pytania

Jak wygląda rekrutacja do projektu?

Nabór do projektu rozpoczął się w 4 września 2020 roku, a zakończył 9 października 2020 roku. Obecnie nie przyjmujemy formularzy rekrutacyjnych.

Na podstronie "Rekrutacja" znajduje się regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji.

 


Projekt realizuje fundacja Łódź Art Center

Wartość projektu: 2 085 484,80 zł.

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 022 920,25 zł.